Protokoll och tillstånd

Kontroll av den färdiga ledningens kvalitet sker genom provning enligt särskilda fältprovningsanvisningar.
Vi använder oss av dessa anvisningar från Svenskt Vatten och upprättar protokoll till våra kunder. Våra kunder använder protokollen som ett kvalitetsbevis på att deras ledningar är lagda på ett korrekt sätt enligt anläggnings AMA.

Luftprovning är av säkerhetsskäl underkastad vissa restriktioner. Vid utgivningen 1985 av VAV P 50 förelåg ett generellt medgivande från dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen för provning med luft upp till 5 m vattenpelare övertryck och enligt anvisningarna i VAV P 50. Detta medgivande har inte förlängts av Arbetsmiljöverket.
De regler som gäller vid provning med luft är nu så restriktiva att tillstånd i praktiken krävs för all provning med luft av alla typer av avloppsledningar i den kommunala verksamheten.

Vi har Swedac ackreditering ISO 17020  för att provtrycka med luft med övertryck upp till 0,3 bar för överfylld ledning, samt upp till 0,1 bar vid friliggande ledning.